Ansök om plats
Ansök om förskoleplats hos oss. Eller kontakta oss om du har frågor.
Ansök om plats

Obekväma arbetstider

Vi erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Med obekväm arbetstid avser vi de tider då ordinarie förskoleverksamhet är stängd, dvs. mellan kl 18.30-06.30, 365 dagar om året. På helger och röda dagar har vi även öppet dagtid.

Obekväma arbetstider

Obekväma arbetstider

Hässleholms kommun erbjuder i begränsad omfattning omsorg på obekväma arbetstider. Detta görs i nuläget via enskild pedagogisk omsorg (Citronfjärilen AB). Ansökan ska göras via E-tjänst eller via blankett som finns på kommunens webbsida. Blankett kan också rekvireras via Hässleholms kommun, Barn-och utbildningsförvaltningen, 281 80 Hässleholm. För att vara berättigad denna omsorgsform ska omsorgsbehovet, under tider som inte kan tillgodoses på ordinarie förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, särskola eller fritidshem, uppgå till minst 30 timmar per månad. Undantag från denna regel kan göras av Barn- och utbildningsnämnden.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är till skillnad från förskola ingen skolform, vilket innebär att det finns skillnader i krav på verksamheternas styrning och krav på högskoleutbildad personal. Allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg – Skolverket

Vem kan söka plats på obekväm arbetstid?

Om du har barn mellan 1-12 år och har behov av barnomsorg på obekväm arbetstid kan ditt barn få plats hos oss efter ditt behov. Omsorgsbehovet måste uppgå till minst 30 timmar per månad och kan inte tillgodoses på ordinarie förskola eller i pedagogisk omsorg, Undantag från denna regel kan beslutas av Barn- och utbildningsnämnden.

Här kan du läsa mer om vad som gäller i Hässleholms kommun. Länk till kommunala föreskrifter.

Under semester, studieledighet eller annan ledighet har du ingen rätt till barnomsorg. Vi omprövar behovet av omsorg på obekväm arbetstid varje halvår genom styrkta arbetsgivarintyg. Om det visar sig att reglerna inte uppfylls kan platsen sägas upp.

Vad gäller vid sjukdom?

Om barnet insjuknar på förskolan kontaktar vi dig och då behöver du hämta ditt barn så snart som möjligt. Om du som vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektorn fattar beslut om vistelsetiderna med hänsyn till förutsättningar i det enskilda fallet.

Lagstiftning

Den1 juli 2011 började den nya skollagen (2010:800) att gälla. Regler för omsorg på obekväm arbetstid finns i 25:e kapitlet ”Annan pedagogisk verksamhet”. Det finns ingen skyldighet för kommuner att anordna omsorg på obekväm arbetstid. Däremot säger den nya skollagen att kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem inte erbjuds, i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och familjens situation i övrigt (5 §).